วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557

เยี่ยมบ้านแม่คองซ้าย

เยี่ยมบ้านแม่คองซ้าย หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองคอง ซึ่งมีกว่า 20 ครัวเรือน เป็นพ่ี่น้องปกาเกอญอทั้งหมู่บ้าน มีโค-กระบือกว่า 200 ตัว มีการเลี้ยงสุกร / ไก่โดยทั่วไป เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคแก่สัตว์ของตนเองได้ จึงได้มอบวัคซีนป้องกันโรคระบาดปากและเท้าเปื่อย / โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ไว้ในหมู่บ้านเพื่อป้องกันโรคระบาดประจำปี 2557