วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555

อบรมเกษตรกร 290555

29 พฤษภาคม 2555 อบรม การสร้างให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สามารถดูแลสุขภาพสัตว์ขั้นพื้นฐานรวมทั้งฉีดวัคซีนให้สัตว์เลี้ยงของตนเองได้ จำนวน 20 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่ข้อน ต.เมืองงาย