วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

มาตรการเคลื่อนย้ายสัตว์

5 พฤศจิกายน 2553 ประชุมกลุ่มผู้ค้าโค-กระบือ และเครือข่ายป้องกันโรคสัตว์ ของอำเภอเชียงดาวและอำเภอใกล้เคียงที่เข้ามาทำการซื้อขายในพื้นที่ เพื่อรับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านโรคระบาดสัตว์ และมาตรการเคลื่อนย้ายสัตว์ที่ต้องกักสัตว์หลังฉีดวัคซีน 10 วัน เพื่อดูอาการของโรคพร้อมต้องทำเครื่องหมายประจำตัว และมีใบรับรองการฉีดวัคซีนประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์